۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

88481194-7 21(98+)
09128946800

09123879509

   
 اهانت به امام خمینی ومقام رهبری                                                                      
 اهانت به مقدسات اسلامی
سوء استفاده ازلباس مامورین نظامی وانتظامی
سوء استفاده علنی از لباس مامورین دولت
استعمال علنی مشروبات الکلی
بکار گماردن طفل صغیر وغیررشید برای تکدی گری
خرید وحمل ونگهداری مشروبات الکلی
دایر کردن محل برای شرب مشروبات الکلی ودعوت مردم به آن
دایرکردن قمارخانه ودعوت مردم به قمار
قراردادن تکدی وکلاشی به عنوان پیشه
اخذ نوشته یا سند از غیر رشید به ضرر وی دانلود
ارتشاء
افتراء وهتک حرمت
 امتناع از رسیدگی واستنکاف حق از طرف قاضی
توهین وفحاشی
جعل واستفاده از سندمجعول
خارج کردن اموال تاریخی وفرهنگی از کشور
رشاء
شکستن یا محو کردن مهر یا پلمپ
فرار از زندان یا ندامتگاه
کلاهبرداری
مخفی کردن یا فراهم نمودن موجبات فرار شخصی که قانوناٌ دستگیر شده و فرار کرده یا کسی که قانوناٌ امر به دستگیری وی صادر شده
ممانعت ومزاحمت از حق
مصامحه و اهمال مأمور در دستگیری شخصی که وظیفه دستگیری او را داشته است