۳۱ فروردین ۱۴۰۰

88481194-7 21(98+)
09128946800

09123879509

ابطال وکالت نامه با دستور موقت                                                
 اظهارنامه عزل از وکالت
 اعتراض به قرار تامین خواسته
 الزام به تحویل مبیع
الزام به تنظیم سندرسمی اتومبیل
الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل وتحویل مبیع
تامین دلیل انتقال به غیر
تخلیه به علت تعدی وتفریط
تعدیل اجاره بهاء
تعیین اجاره بهاء
تقاضای صدور دستور تخلیه
تنفیذ فسخ قرارداد اجاره
تنفیذ فسخ قرارداد اجاره ومطالبه اجور معوقه
استرداد جهیزیه و صدور قرار تامین خواسته
اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در افراز
اعتراض به قرار تامین خواسته
اعتراض به نظریه ماده 12 قانون زمین شهری
اعتراض ثالث در پرورنده الزام به تنظیم سند
الزام به انجام تعمیرات اساسی مورد اجاره
 الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی
الزام به تحویل مورد اجاره
الزام به تحویل مورد معامله با دستور موقت
 الزام به تنظیم سندرسمی مورداجاره
دادخواست تامین خواسته عمومی
تخلیه به علت انتقال به غیر
تخلیه به علت تغییر شغل
تخلیه به علت نوسازی
تخلیه به علت نیاز شخصی
تعیین داور طرف مستنکف
تقسیم ترکه
تنفیذ فسخ قرارداد به علت تخلف از شرط
تنفیذ فسخ قرارداد معامله فضولی
تنفیذ فسخ قرارداد واسترداد وجوه
تنفیذ وصیت نامه عادی
توقیف عملیات اجرایی وابطال اجراییه چک
خلع ید
خلع ید وقلع وقمع بنا ومطالبه اجرت المثل
 رفع مزاحمت
رفع ممانعت از حق ومطالبه خسارت
رفع مهروموم وتحریر ماترک
صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به
صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
صدور دستور فروش ملک مشاعی
صدور قرار تامین خواسته بابت اجاره بهاء
صدور قرارتامین خواسته مهریه
مطالبه بهای معامله با قرارتامین خواسته
مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مبیع با قرارتامین خواسته
مطالبه وجه آب و برق و گاز و تلفن از مستاجر
مهر وموم ترکه
درخواست  صدور حکم ورشکستگی از طرف تاجر
درخواست صدور حکم ورشکستگی از طرف دادستان
درخواست صدور حکم ورشکستگی از طرف طلبکار
مطالبه اجورمعوقه
مطالبه وجه چک