۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

88481194-7 21(98+)
09128946800

09123879509

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 اعلامیه جهانی حقوق بشر
 قانون کار
 قانون ثبت اسناد واملاک کشور
 قانون آیین دادرسی کیفری
 قانون امور حسبی
 قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح
 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
قانون برگزاری مناقصات
قانون تامین اجتماعی
قانون تجارت
قانون توسعه ابزارها ونهاد های مالی جدید
  مقررات مناطق آزاد
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران
قانون راجع به منع مداخله
قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی
قانون عملیات بانکی بدون ربا
قانون مبارزه با پولشویی
قانون مدنی
قانون مدیریت خدمات کشوری
قانون وصول برخی از درآمد های دولت
قوانین و مقررات واگذاری وظایف دولتی
لایحه حمایت از کودکان
قانون مجازات اسلامی